Copyright 2024 - Joomla 3.4 Design - Custom text here
  • .

  • 2

    .

  • 3

    .

  • 4

    .

   

 

1...  VTR แนะนำ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์

2...  โครงการฝึกงานประเทศญี่ปุ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์

 

 

 

 

1...  คู่มือ นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

2...  เส้นทางมาวิทยาลัยฯ 

3...  แผนผังภายในวิทยาลัย 

4...  การประเมิน สมศ.

 

 

 

 

 

   

 

 

ระดับ ปวช.3

ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน     

          - ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1            

          - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  

          - วิถีธรรมวิถีไทย           

          - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน               

          - คณิตศาสตร์ประยุกต์               

          - พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพฯ            

          - ความรู้เรื่อง ICT                   

 ชุดวิชาที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้       

           - ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์

           - ตรรกะ ความมีเหตุมีผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์    

 ชุดวิชาที่ 3 สมรรถนะพื้นฐาน วิชาชีพ     

          - คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ       

          - ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ     

          - การเงินส่วนบุคคล                

          - พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 ชุดวิชาที่ 4.1 สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาพณิชยการ                            

          - การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

- บัญชีเบื้องต้น 1

           - การขาย 1