Copyright 2023 - Custom text here
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา   

ประจำปีการศึกษา 2558

ประจำปีการศึกษา 2559

ประจำปีการศึกษา 2560

ประจำปีการศึกษา 2561

ประจำปีการศึกษา 2561(Google Drive) 

ประจำปีการศึกษา 2562(Google Drive) 

ประจำปีการศึกษา 2563(Google Drive) 

ประจำปีการศึกษา 2564(Google Drive) 

ประจำปีการศึกษา 2565(Google Drive) 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ระดับ อาชีวศึกษา   

ประจำปีการศึกษา 2558

ประจำปีการศึกษา 2559

ประจำปีการศึกษา 2560

ประจำปีการศึกษา 2561(ไฟล์)

ประจำปีการศึกษา 2561(Google Drive)

ประจำปีการศึกษา 2562(ไฟล์)

ประจำปีการศึกษา 2562(Google Drive)

ประจำปีการศึกษา 2563(ไฟล์)

ประจำปีการศึกษา 2563(Google Drive)

ประจำปีการศึกษา 2564(Google Drive)

ประจำปีการศึกษา 2565(Google Drive)

 

 

แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา(ไฟล์)

แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา(Google Drive)