Copyright 2024 - Custom text here

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 1.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                   ใช้ระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร  3  ปี

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 1.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

     - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

                   ใช้ระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร  2  ปี

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน

           1. สำเนาทะเบียนบ้าน                   3  แผ่น

           2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      3  แผ่น

           3. สำเนาแสดงผลการเรียน (ปพ.)       3  แผ่น

           4. รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)  3 แผ่น

           5. ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล        1 แผ่น (ถ้ามี)