Copyright 2024 - Custom text here

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ

ปรัชญา

                     กิจกรรมพัฒนาคน  ชุมชนร่วมพัฒนาทักษะ

 

วิสัยทัศน์

มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้เปี่ยมล้นคุณธรรม รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรและมีคุณธรรม ตอบสนองกับความต้องการของสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ

2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา

4. ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและฝึกอบรมด้านทักษะวิชาชีพให้แก่ชุมชน

 เอกลักษณ์

          กิจกรรมดี มีจิตอาสา

 อัตลักษณ์

 

          การให้บริการทักษะวิชาชีพ