Copyright 2020 - Custom text here
  • .

  • .

  • .

  • .

1. งานวิชาการ

2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3. งานวัดผลประเมินผล

4. งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

6. งานสื่อการเรียนการสอน

 

ข่าวการศึกษา