Copyright 2024 - Custom text here

1. งานวิชาการ

2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3. งานวัดผลประเมินผล

4. งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

6. งานสื่อการเรียนการสอน