Copyright 2020 - Custom text here
  • .

  • .

  • .

  • .

 

บุคลากรสถานศึกษา

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1 นางสาวณัฐนันท์  สิทธิธรรมพงศ์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
2 นางจตุพร   บุผาชาติ ผู้อำนวยการ
3 นางสาวลักขณา   สักเข็มหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
4 นางสาวโยธกา นาบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
5 นางสาวสาธิตา ศรีกงพาน ครูผู้สอน
6 นายศักดิ์ดา  แสงเชื้อพ่อ
ครูผู้สอน
7 นางสาวรักขณา  คำสงค์
ครูผู้สอน
8 นางสาวทิภวรรณ   จำรักษา ครูผู้สอน
9 นายสิทธิชัย วังยศ ครูผู้สอน
10 นายทรงเดช  ท่าเข ครูผู้สอน
11 นางสาวสโรชา  ชามัชชิมา ครูผู้สอน
12 นายธีระพันธ์ พ่อเกตุ ครูผู้สอน
13 นางสาววันศิริ   สุขวิพัฒน์ ครูผู้สอน
14 นางสาวพัชราภรณ์ สุขติเวชพงศ์ ครูผู้สอน
15 นายวิศรุต แสนสุข ครูผู้สอน
16 นายนนทชัย ไชยวงศ์ ครูผู้สอน
17 นางสาวยุภาพร   อินทนู เจ้าหน้าที่งานทั่วไป
18 นายปัดชา   ดีโย นักการภารโรง
19 นายผจญ   พันเมือง พนักงานขับรถ
20 นางถนอม เรียงพรม แม่บ้าน
21 นางพนิดา ยองยงค์ แม่บ้าน


 

 

ข่าวการศึกษา