Copyright 2020 - Custom text here
  • .

  • .

  • .

  • .

โครงการ อาสาซ่อมบำรุงและติดตั้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์

ในวันที่ 10กุมภาพันธ์ 2562 

บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ต.ดอนนาหงษ์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวการศึกษา