Copyright 2020 - Custom text here
  • .

  • .

  • .

  • .

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโนยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์

 

ข่าวการศึกษา