Copyright 2020 - Custom text here
  • .

  • .

  • .

  • .

วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์

วันที่ 15 กันยายน 2559

ส่งคณะครูเข้าอบรมโครงการ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 4

วันที่ 15 - 17 กันยายน 2559 ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัยจังหวัดนครพนม

ข่าวการศึกษา